యేసు క్రీస్తు – నిత్యమైన వెలుగు

క్రిస్మస్ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా చాలా లైట్లు కనిపిస్తాయి. చాలా ఇళ్ళు, క్రిస్మస్ ట్రీస్ మరియు వ్యాపార నిర్మాణాలు ఇలా అన్నీ ఎంతో కొంత లైట్లతో అలంకరించబడతాయి. అయితే ఈ సీజన్‌లో వెలుగు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ? వెలుగులు చీకటిని దూరం చేస్తుంది. “చీకటి అంటే వెలుగు లేకపోవడమే” అని ఒక నానుడి ఉంది. పరిశుద్ధ గ్రంధములో కూడా, చీకటి మరియు వెలుతురు ప్రత్యర్థి శక్తులుగా వేరు చేయబడ్డాయి – చీకటి పాపం మరియు చెడు శక్తులను సూచిస్తున్నట్లు మరియు వెలుగు దేవుని ప్రేమ, నీతి మరియు విశ్వాసాన్ని సూచిస్తూ యేసుక్రీస్తులో అవి వెల్లడి చేయబడినట్లు బైబిల్ చెబుతుంది. ఇప్పుడు బైబిల్‌లో వెలుగు గురించి ఏముందో పరిశీలిద్దాం.

ఆదియందు వెలుగు (The light in the Begining):

ఆదికాండము 1:3-4
దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడుచూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.

సృష్టి ప్రారంభములో దేవుడు, “వెలుగు కలుగునుగాక” అని చెప్పారు, వెంటనే అక్కడ వెలుగు కలిగింది. లోతైన చీకటి కమ్ముకున్నప్పుడు ఆయన ప్రారంభంలో వెలుగుని సృష్టించారు. మన జీవితంలో వెలుగు ఎంత ముఖ్యమో మనందరికీ తెలుసు. కాంతి లేకుండా మనం దేనినీ చూడలేము. కాంతి కారణంగా మనం వివిధ రంగులను చూడగలమని మీకు తెలుసా? కంటి వెనుక భాగంలో ఉన్న రెటీనాకు కాంతి ప్రయాణిస్తుంది. రెటీనా కొన్ని మిలియన్ల కాంతి సున్నితమైన కణాలతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ కణాలు కాంతిని గుర్తించినప్పుడు, అవి మెదడుకు సంకేతాలను పంపుతాయి. ఈ కణాలు రంగులను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. ఒకవేళ వెలుతురు లేదనుకోండి, ఈ అందమైన ప్రపంచంలో మనం రంగులను చూడలేము. వెలుగు చీకటిని కూడా ఛేదిస్తుంది. ఇది చీకటిని దూరం చేస్తుంది మరియు వస్తువులను మరియు వ్యక్తులను చూడటానికి మనకు సహాయపడుతుంది. దేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించాడు మరియు ఆయన సృష్టిలోని రంగులను చూడటానికి మన కళ్ళను ఏర్పరచాడు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక.

ప్రవచనంలో వెలుగు (The Light in Prophecy):

యెషయా 9:2-7
చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకాశించును. నీవు జనమును విస్తరింపజేయుచున్నావు వారి సంతోషమును వృద్ధిపరచుచున్నావు కోతకాలమున మనుష్యులు సంతోషించునట్లు దోపుడు సొమ్ము పంచుకొనువారు సంతోషించునట్లు వారు నీ సన్నిధిని సంతోషించుచున్నారు. మిద్యాను దినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచియున్నావు వాని మెడను కట్టుకఱ్ఱను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియున్నావు. యుద్ధపుసందడిచేయు యోధులందరి జోళ్లును రక్తములో పొరలింపబడిన వస్త్రములును అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృద్ధియు క్షేమ మును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును న్యాయమువలనను నీతివలనను రాజ్యమును స్థిరపరచు టకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్యపరిపాలన చేయును. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఆసక్తికలిగి దీనిని నెరవేర్చును.

ఈ భాగంలోని ప్రవచనము యేసుక్రీస్తే మెస్సీయ అని స్పష్టంగా చెబుతుంది. ఆయనే మెస్సీయ అని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆయనను గుర్తించలేదు. సిలువపై మానవజాతి పాపాల కోసం యేసు చనిపోతాడని వారు గుర్తించలేదు. ఆయనఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి .

క్రిస్మస్ లో వెలుగు (The Light in Christmas):

పైన ఉన్న గ్రంథంలోని (యెషయా 9:2-7) ప్రవచనాన్ని మనం చదివినప్పుడు, దానిని ఇప్పటికే నెరవేర్చిన వ్యక్తి ఒకే ఒక్కరు: అది మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు. ఇంకా లూకా 2 అధ్యాయములో గొర్రెల కాపరుల వద్దకు అకస్మాత్తుగా ప్రభువు యొక్క ప్రకాశవంతమైన మహిమతో దేవదూతలు వచ్చి యేసుక్రీస్తు జననము గురించి చెబుతారు. ఆ ప్రదేశమంతా వెలుగుతో నిండిఉండొచ్చు.

లూకా 2:8-11అలాగే యేసు పుట్టుక గురించి తూర్పు దేశాల నుండి వచ్చిన జ్ఞానులకు ఆకాశంలో ఒక నక్షత్రం వారికి సూచించి వారికి బెత్లెహేము పట్టణానికి దారి చూపిస్తుంది.

మత్తయి 2:9-11


ఈ రెండు సందర్భాలు చీకటిలో వెలుగు చేసిన కార్యాలను సూచిస్తున్నాయి. మరియు ప్రతి సంఘటన కూడా ప్రవచనంలో చెప్పినట్లుగానే మన ప్రభువు రాకను ప్రకటించాయి.

క్రీస్తులో వెలుగు (The Light in Christ):

యోహాను 8:12
అప్పుడు యేసు మళ్లీ వారితో ఇలా అన్నాడు: “నేను లోకానికి వెలుగును. నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడవడు, కానీ జీవపు వెలుగును కలిగి ఉంటాడు.”

యేసు ప్రపంచానికి వెలుగు అని చెబుతున్నాడు. ఆయన లేనిదే మనం దేవుడిని చేరుకోలేము. ఆయన లేకుండా, మన జీవితంలో పాపాన్ని చూడలేము. మోక్షానికి ఏకైక మార్గం యేసు. అలాగే, యేసు వెలుగు అని తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, మనం ఆయనను అనుసరించడం కూడా ముఖ్యం. ఆయన వెలుతురు అని మనం తెలుసుకుంటే లేదా అంగీకరించినట్లయితే, అది సహాయం చేయదు. ఆయనను అనుసరించడం, నిజమైన వెలుగు మన జీవితాల్లో పాపం లేదా చీకటిని అర్థం చేసుకుంటుంది. చీకటి నుండి దూరంగా నడవడానికి ఆయన మాత్రమే మనకు సహాయం చేయగలడు. నిత్య జీవితాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేసే అనేక ఇతర వెలుగులు ఈ ప్రపంచంలో ఉండవచ్చు. అవన్నీ అసత్యమైన వెలుగు. భూమిపై మరియు పరలోకంపై మనకు జీవితాన్ని వాగ్దానం చేసిన యేసుక్రీస్తు అనే నిజమైన వెలుగును అనుసరిద్దాం.

యోహాను 1:1-5
“ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునితో ఉండెను, ఆ వాక్యము దేవుడైయుండెను. అతడు ఆదియందు దేవునితో ఉన్నాడు. సమస్తము ఆయన ద్వారానే ఏర్పరచబడినది, మరియు ఆయన తప్ప ఏదీ ఏర్పడలేదు. ఆయనలో జీవము ఉంది, మరియు జీవము మనుష్యులకు వెలుగు. వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశిస్తుంది, మరియు చీకటి దానిని గ్రహించలేదు (అధిగమించలేదు).

యేసు ప్రపంచంలోకి వెలుగుగా వచ్చాడు. అవును, ఆయన మనలో పాపాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి వచ్చాడు, అయితే ఆయన సత్యాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి కూడా వచ్చాడు. మనం చీకటిలో పొరపాట్లు చేస్తూ నడవాలని దేవుడు కోరుకోడు; ఆయన మనకు వెలుతురు (యేసు) ఇచ్చాడు.

అదే విధముగా, మనము ఆయనకు దగ్గరగా రావాలని మరియు ఆయన సత్యాన్ని చూడగలిగేలా ఆయన వెలుగును ఇచ్చారు. మరియు సాతాను మనం చూడాలని కోరుకునే వక్రీకరించిన వక్రీకృత సత్యాన్ని చూసి మోసపోకుండా ఉండాలని కూడా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. యేసు వెలుగు; ఆయన సత్యం కూడా. మన కన్నులు ఏమి చూస్తాయో వెలుగు స్పష్టం చేసినట్లే, దేవుడు ఎవరు అనే సత్యాన్ని కూడా యేసు స్పష్టం చేస్తారు. పాపం ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, దానితో పాటు చీకటి ప్రవేశించింది. కానీ చీకటి శాశ్వతంగా పాలించదు, ఎందుకంటే దేవుడు వెలుగును పంపుతానని వాగ్దానం చేశాడు. యేసు జన్మించినప్పుడు, ఈ విరిగిన ప్రపంచంలోని చీకటిలోనికి దేవుని వెలుగు ప్రకాశించింది. అయినప్పటికీ, చాలామంది యేసును నిజమైన వెలుగుగా పూర్తిగా గుర్తించలేదు (యోహాను 1:5, 9-10).

యోహాను 8లో, యేసు తనను తాను “లోకపు వెలుగు”గా వర్ణించుకున్నాడు. నిజమైన వెలుగును ఈ అంధకార లోకములో తీసుకురావడానికి యేసు వచ్చాడు. మరియు మనం ఆయనను అనుసరిస్తే, మనం ఎన్నటికీ చీకటిలో ఉండక జీవపు వెలుగును కలిగి ఉంటాము అని ఆయన మనకు చెప్పారు. క్రీస్తు మన హృదయాలలో ప్రకాశిస్తున్నాడని తెలుసుకొని ప్రతిరోజూ వెలుగులో నడుస్తూ ఉంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా యేసు వెలుగును ప్రకాశింపజేయగలము.

వాగ్దానం వలె వెలుగు (The Light as a Promise):

బైబిల్లో చాలా చోట్ల వెలుగును ఒక వాగ్దానముగా ఉపయోగించబడింది.

కీర్తన 119:105
నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై యున్నది.

మీ జీవితములో దిశానిర్దేశం అవసరమైతే, ఆయన వెలుగు మీకు మార్గం చూపుతుంది.

యెషయా 42:16
వారెరుగనిమార్గమున గ్రుడ్డివారిని తీసికొని వచ్చెదను వారెరుగని త్రోవలలో వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర త్రోవలను చక్కగాను చేయుదును నేను వారిని విడువక యీ కార్యములు చేయుదును.

మీరు ఏదైనా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు, దేవుని వెలుగు ఆ కఠినమైన పరిస్థితులను సున్నితంగా చేస్తుంది.

యోహాను 3:16-19
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంప లేదు. ఆయనయందు విశ్వాసముంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు; విశ్వసింపనివాడు దేవుని అద్వితీయకుమారుని నామమందు విశ్వాస ముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీర్పు తీర్చబడెను. ఆ తీర్పు ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుష్యులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి.

పాపము వలన మీలో అపరాధ భావన ఉందా? వెలుగు ద్వారా క్రీస్తు యొక్క క్షమాపణని అంగీకరించండి. మీరు జీవితపు వెలుగు అయిన క్రీస్తును అనుసరిస్తూ నిస్సహాయత, ఒంటరితనం, నిరాశ, లక్ష్యంలేనితనం, గందరగోళం, బాధ లేదా కోపం అనే చీకటిని తరిమికొట్టండి. (యోహాను 8:12)

ప్రకటించడానికి వెలుగు (The Light to proclaim):

ఇప్పటివరకు యేసు ఎలా వెలుగుగా వచ్చారో చూసాము. ఆ వెలుగు మనకొరకు మాత్రమే అనుకుంటే అది పొరపాటు. ఆ వెలుగును ఇతరులకు పంచాలి. మీరు మీ జీవితాన్ని వెలుగులో గడపడం ద్వారా క్రీస్తు వెలుగుకు సాక్షిగా ఉండండి. (మత్తయి 5:16)

2 కొరింథీయులకు 4:5-6
అంధకారములోనుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమనుగూర్చిన జ్ఞానము యేసుక్రీస్తునందు వెల్లడిపరచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించెను. గనుక మేము మమ్మునుగూర్చి ప్రకటించు కొనుటలేదు గాని, క్రీస్తుయేసునుగూర్చి ఆయన ప్రభువనియు, మమ్మునుగూర్చి, యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము.
ఫిలిప్పీయులు 2:14-16

ప్రార్ధన (Prayer)

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మా పరలోకపు తండ్రి, నీ ప్రియ కుమారుడైన మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తము మీకు స్తోత్రములు. యేసుక్రీస్తు అనే వెలుగు ద్వారా మా జీవితములో చీకటిని, మా అవిశ్వాసాన్ని, మా ఒంటరితనాన్ని మరియు మా నిరాశను తొలగించండి. మరియు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిలిచే వారందరికీ చీకటిని అధిగమించే వెలుగును, మా మనస్సులను, మా హృదయాలను మరియు ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రకాశింపజేసే విశ్వాసాన్ని ఇవ్వండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమెన్.

 

మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు! దేవుడు మిమ్ములను ఆశీర్వదించునుగాక!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *