ఉదాహరణ:- విశ్వాసము అను పదమును వెదకడానికి పై బాక్స్ లో vishwaasamu అని టైపు చేసి స్పేస్ బార్ నొక్కండి.