ఈ రోజు బైబిలు వచనం – 29 December 2022

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!

దేవా, నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసి కొనుము నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము.

– కీర్తనలు 139:23

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *