1 కొరింథీయులకు 13:1

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


మనుష్యుల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, ప్రేమలేనివాడనైతే మ్రోగెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునై యుందును. – 1 కొరింథీయులకు 13:1


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *