మత్తయి 6:14

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


మనుష్యుల అప రాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును -మత్తయి 6:14


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *