కీర్తనలు 117వ అధ్యాయము

1యెహోవా కృప మనయెడల హెచ్చుగానున్నది……. ఆయన విశ్వాస్యత నిరంతరము నిలుచును.
2కాబట్టి సమస్త అన్యజనులారా, యెహోవాను స్తుతిం చుడి సర్వజనములారా, ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను స్తుతించుడి.