1 యోహాను 4:19

ఈ రోజు బైబిలు వచనం! ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించెను గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము. -1 యోహాను 4:19 వచనం వివరణ! కొన్నిసార్లు మనల్ని దేవుడే రక్షణలోకి నడిపించారని మర్చిపోతాం. ఏదో మనమే

Read more

యోహాను 8:12

ఈ రోజు బైబిలు వచనం! మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగుగలిగి యుండునని వారితో చెప్పెను. -యోహాను 8:12 వచనం వివరణ! మనకు వెలుగు

Read more