రోమీయులకు 10:13

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


ఎందుకనగా ప్రభువు నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయు వాడెవడోవాడు రక్షింపబడును. -రోమీయులకు 10:13


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *