అపోస్తుల కార్యములు 8:12

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


అయితే ఫిలిప్పు దేవుని రాజ్యమునుగూర్చియు యేసుక్రీస్తు నామమును గూర్చియు సువార్త ప్రకటించు చుండగా వారతని నమ్మి, పురుషులును స్త్రీలును బాప్తిస్మము పొందిరి. -అపోస్తుల కార్యములు 8:12


You May Also Like

One thought on “అపోస్తుల కార్యములు 8:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *