ఎఫెసీయులకు 1:12

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


దేవుడు తన చిత్తప్రకారమైన సంకల్పమునుబట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి, ఆయన యందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను. ఆయన తన చిత్తాను సారముగా చేసిన నిర్ణయముచొప్పున సమస్తకార్యములను జరిగించుచున్నాడు. -ఎఫెసీయులకు 1:12


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *