1 యోహాను 2:3

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


మరియు మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనిన యెడల, దీనివలననే ఆయనను ఎరిగియున్నామని తెలిసి కొందుము. -1 యోహాను 2:3


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *