బాప్తీస్మం

బాప్తీస్మం గురించి, దానికోసం ఎలా సిద్ధపడాలో కింద ఉన్న ఫైల్ లో వివరించబడినది.

బాప్తీస్మం