దేవుని కథ!

మానవాళితో దేవుని కథ ఖచ్చితముగా చాలా సుదీర్ఘమైనది మరియు అంతులేనిది. ఇక్కడ ఆ ప్రయాణములో ముఖ్యమైన భాగములపై దృష్టిసారించాలనుకుంటున్నాము. ఈ విషయాలు మీరు ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడు వారు అర్ధం చేసుకుని, వారి జీవితాలపై ప్రభావం చూపాలన్నదే మా లక్ష్యం. అయితే మీరు ఎవరికైతే చెబుతున్నారో వారి నేపథ్యాన్ని బట్టి ఆ పంచుకునే విషయములో చాలా తేడా ఉండొచ్చు. వారికి ఇప్పటికే ఏమి తెలుసు? ఏ ఏ విషయాలు వారికి పూర్తిగా కొత్తవి ?

ఈ కారణాల వలనే ఇక్కడ రెండు రకాల వెర్షన్ లు ఇవ్వబడ్డాయి.

దేవుని_కథ_(ఐదు_వేళ్ళు)

  • ఆధునిక పాశ్చత్య నేపధ్యం లేదా బాగా చదువుకున్న నేపధ్యం ఉన్న వారికి ఈ వెర్షన్ సరిపోతుంది.

దేవుని_కథ_(మొదటి_చివరి_అర్పణ)

  • ఈ లోకం సృష్టి గురించి, మానవుడి పాపము గురించి, బలియర్పణల గురించి ఇప్పటికే తెలిసినవారికి ఈ వెర్షన్ సరిపోతుంది.